Onderstaand de geschiedenis van de Huishoudschool Laan van Meerdervoort in Den Haag en haar opvolgers, Scholengemeenschap De Laan, Scholengemeenschap De Springplank en Akademie De Laan, en de Stichting Laan van Meerdervoort en haar voorgangers
1875
Eerste 'Industrieschool voor meisjes' te Amsterdam
1882
Rapport van commissie van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid over 'Huishoudonderwijs als middel tot verhoging van de Volkswelvaart'
1886
'Comité voor de oprichting van de Haagsche Kookschool' Ontvangt van Maatschappij voor Nijverheid premie van FL 500,-- als bijdrage tot stichting van de Haagsche Kookschool
1887
Vereniging opgericht
1888
Haagsche Kookschool opgericht, gevestigd aan de Stille Veerkade in Den Haag, geeft kookcursussen aan dames, spoedig ook aan dienstbodes, en na korte tijd ook aan 'arbeiderskinderen' ('bereiding van eenvoudige, voedzame maaltijden en voedingsleer in een notendop'), beste en meest ambitieuze leerlingen werden eerst assistenten en kregen bij voldoende bekwaamheid getuigschrift als 'leerares in de kookkunst'
1890
Start cursus voor kookschoolleraressen
1892
De Haagsche Kookschool betrekt een pand aan de Wilhelminastraat, officieus verandert de naam in Kook- en Huishoudschool, met een internaat
1892
Instelling Centraal Leraressenexamen t.b.v. scholen in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam
1893
Eerste examen 'Leerares in de Kookkunst'
1895
Het Haagsche Kookboek verschijnt
1896
Haagsche Kookschool betrekt nieuw pand aan de Van den Boschstraat in Den Haag
1899

Huishoudschool Laan van Meerdervoort opgericht door voormalige directrice Haagsche Kookschool, mevr. A.S. Tydeman-Verschoor, primair doel van de school is opleiding voor leraressen 'huishoudkundige', de school wordt tijdelijk gehuisvest aan de Regentesselaan 1 tot het nieuwe gebouw klaar is
1900
Nieuwe gebouw aan de Laan van Meerdervoort 211 in Den Haag betrokken, naar ontwerp van architect J.J. van Nieukerken, bouw gefinancierd door mr. A.E.H. Goekoop
1903
Haagsche Kookschool opgeheven, in het gebouw begon na enige tijd de 's-Gravenhaagsche Vakschool voor Meisjes
1913
NV opgericht, vennoten zijn o.a. de beide directrices van de Huishoudschool Laan van Meerdervoort
1916
NV koopt gebouw Laan van Meerdervoort 211 van weduwe van eigenaar Goekoop
1919
Wet op het Nijverheidsonderwijs: exploitatie van scholen niet zijnde Rijk of Gemeente uitsluitend door verenigingen
1920
'Vereniging Huishoudschool Laan van Meerdervoort' opgericht
1921
Wet op het Nijverheids Onderwijs in werking: Lager Nijverheids Onderwijs, Uitgebreid Lager Nijverheids Onderwijs en Middelbaar Nijverheids Onderwijs (de leraresopleiding valt hieronder)
1924
Vereniging koopt gebouw Laan van Meerdervoort 211 van de NV
1928
NV opgeheven
1929-1930
Uitbreiding en verbouwing gebouw Laan van Meerdervoort 211 in Den Haag
1934
Het kookboek 'Recepten Huishoudschool Laan van Meerdervoort' verschijnt en vervangt het Haagsche Kookboek
1937
Wijziging Wet op het Nijverheidsonderwijs, 'Huishoudkundige' officieel erkend
1938
'Stichting Eigen Fonds Laan van Meerdervoort' opgericht t.b.v. 'uitgaven ten bate van onderwijs, personeel of leerlingen, die niet uit de schoolrekening bestreden kunnen worden', fonds wordt gevormd door bijdragen van de leden van de vereniging en bijzondere bijdragen
1942
I.v.m. ruimtegebrek wordt pand Laan van Meerdervoort 213 ('Het filiaal') in Den Haag in gebruik genomen
1943
Start opleiding diëtiste
1946
Opleiding 'Huishoudkundige' wordt 'Huishoudkundige voor inrichtingen'
1947
'Kantine' in gebruik genomen: restaurant met 80 plaatsen voor bezoekers
1947
Primair huishoudelijk onderwijs (de 'Leerschool') van de Huishoudschool Laan van Meerdervoort heet voortaan Lager Nijverheidsonderwijs (LNO)
1952
Start opleiding aspirant diëtiste
1955
Nieuw gebouw aan de Sweelinckstraat in Den Haag in gebruik genomen t.b.v. het Lager Nijverheidsonderwijs (LNO), plannen voor uitbreiding pand Laan van Meerdervoort 211 in Den Haag stranden i.v.m. geldgebrek
1958
LNO aan de Sweelinckstraat in Den Haag wordt zelfstandige school binnen de vereniging: Huishoudschool Sweelinckstraat
1957
Internaat Huishoudschool Laan van Meerdervoort wordt i.v.m. ruimtegebrek ondergebracht in pand Laan van Meerdervoort 366 in Den Haag
1960
Oprichting 'Stichting Vrienden van de Huishoudschool Laan van Meerdervoort'
1962
41e druk 'Recepten Huishoudschool Laan van Meerdervoort' weer onder de naam 'Haagse Kookboek'
1963
Eerste reunie t.g.v. 75 jaar huishoudonderwijs
1965
LNO school aan de Sweelinckstraat wordt in kader Mammoetwet experimenteerschool voor LEAO en LBOH (lager beroepsonderwijs huishouden)
1968
Wet op het Voortgezet Onderwijs (Mammoetwet), 'Huishoudschool Laan van Meerdervoort' wordt 'Scholengemeenschap De Laan voor hoger en middelbaar beroepsonderwijs' met opleidingen voor MBO (Vormingsklas, Kinderverzorging/Jeugdverzorging, Civiele Dienst, Inrichtingsassistenten) en HBO (huishoudkundige en diëtiste)
1968
Opheffing internaat
1969
Vereniging wordt 'Stichting Laan van Meerdervoort voor beroepsonderwijs en algemeen voorgezet onderwijs'
1971
School Sweelinckstraat verhuist naar nieuw gebouw aan de Begoniastraat en heet voortaan 'Scholengemeenschap De Springplank voor LEAO en LHNO'
1976
Einde opleiding 'Huishoudkundige voor inrichtingen', gaat deels op in MBO Civiele Diensten
1977
Scholengemeenschap De Laan betrekt nieuw gebouw aan de Morsestraat in Den Haag en heet voortaan 'Akademie De Laan voor MBO en HBO', het gebouw aan de Laan van Meerdervoort 211 wordt verkocht aan de Stichting Haagse Sociale Academie
1978
Leerplan HBO Diëtetiek, wordt later 'Studierichting Voeding en Diëtetiek'
1980
Start opleiding Toegepaste Huishoudwetenschappen (THW) aan Akademie De Laan
1982
69e druk van het nu genoemde Nieuwe Haagse Kookboek
1984
De MBO opleidingen van Akademie De Laan gaan op in de Haagse Scholen Combinatie, later respectievelijke Haagland en Haaglanden geworden en nu ROC Mondriaan
1985
Scholengemeenschap De Springplank fuseert met een aantal andere onderwijsinstellingen tot Scholengemeenschap Zuidwalland, later opgegaan in het Johan de Witt College, nu de Johan de Witt Scholengroep
1987
Akademie De Laan (HBO: THW en Voeding en Diëtetiek) fuseert met een aantal andere onderwijsinstellingen tot De Haagse Hogeschool
De Stichting Laan van Meerdervoort blijft bestaan en blijft het fonds beheren, uit dit fonds worden activiteiten binnen het onderwijs financieel ondersteund, die niet of slechts gedeeltelijk voor reguliere bekostiging in aanmerking komen
De Stichting Laan van Meerdervoort stelt t.g.v. start Haagse Hogeschool een jaarlijkse prijs in voor studenten van de Haagse Hogeschool die een bijzondere prestatie hebben verricht, de Laanprijs
1988
71e druk van Het Nieuwe Haagse Kookboek
2012-2013

Tentoonstelling 'De Spinazie Academie, 125 jaar Haags Huishoudonderwijs' in het Haags Historisch Museum. Ter gelegenheid van deze, in samenwerking met de Stichting Laan van Meerdervoort tot stand gekomen, tentoonstelling verscheen het gelijknamige boek (ISBN 978-94-91168-42-0). Dit boek is verkrijgbaar in het Haags Historisch Museum en bij Uitgeverij De Nieuwe Haagse (www.denieuwehaagse.nl)
foto's
Foto's van de Huishoudschool Laan van Meerdervoort (vanaf 1899) zijn te bekijken op het webalbum
bronnen
Zestig Jaar Huishoudonderwijs 1888 - 1948, uitgave De Gebroeders Van Cleef 's-Gravenhage 1948
75 jaar Huishoudonderwijs, Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar en Boekhandel De Vijf Vocalen 's-Gravenhage 1963
Van Kookschool tot Hogeschool, ondertitel: Van Haagsche Kookschool via Huishoudschool Laan van Meerdervoort en Akademie De Laan tot Haagse Hogeschool, uitgave Stichting Matrijs, Utrecht, 1988 ISBN 90-70482-72-X
archief
Het archief (1888-1987) van de 'Huishoudschool Laan van Meerdervoort', opvolger 'Akademie De Laan', de Stichting Laan van Meerdervoort en haar voorgangers berust bij het Haags Gemeentearchief